COVID-19

Masentia udviser rettidig omhu - vi har nemlig brug for alle... 110%

COVID-19 DK

Masentia udviser rettidig omhu

Gennem de seneste uger har vi nøje fulgt udviklingen og følgerne af spredningen af COVID-19 både her i Danmark og globalt.

Det kræver en indsats, der hos os er dækket ind under:

  • Ændrede rutiner
  • Rettidig omhu
  • Brug for alle
  • Beredskab
  • Bemanding

Ændrede rutiner

Vi har ændret vores daglige arbejdsrutiner og følger myndighedernes anvisninger. 

Virksomheden og alle medarbejdere gør deres yderste for at hjælpe samfundet med at bekæmpe spredningen af COVID-19.

Rettidig omhu

Som en konsekvens af den fortsatte udvikling og spredning er tiden nu inde til, at vi som virksomhed må udvise rettidig omhu. Vi har besluttet at gennemføre yderligere tiltag, så vi kan fastholde vores position på det danske marked, når vi står på den anden side af den globale sundhedskrise. Den altafgørende faktor for at dette er muligt, er fastholdelse af vores vigtigste ressource, medarbejderne – og de tætte relationer til vores kunder og leverandører. Vi har brug for alle mand, når krisen er drevet over.

Brug for alle

Vi vælger at gøre brug af den danske regerings støtteordninger og sender et større antal medarbejdere hjem fra 1. april – ingen vil på den måde blive afskediget. Vi har som sagt brug for alle.

Beredskab

Der bliver opretholdt et stort beredskab af teknikere, så vi fortsat kan yde service og levere 

maskiner, selvfølgelig med stort fokus på- og respekt for, at vi hverken udsætter vore egne eller kundernes medarbejdere for smitte.

Bemanding

Alle øvrige funktioner vil selvfølgelig også være bemandet, salg og ekspedition af reservedele, forbrugsvarer til gnist og slibning – salg og rådgivning i forbindelse med maskininvesteringer samt økonomifunktionen. Tag endelig kontakt til os – vi står parat med tekniske og højproduktive løsninger, så vi sammen kommer sikkert gennem de udfordringer, vi står overfor som virksomheder og som land.

Vi vil naturligvis fortsat følge udvikling meget tæt og er klar til omgående at tilpasse os, når behovet opstår.

Vi håber på din forståelse for den måde, vi har valgt at navigere gennem denne internationale sundhedskrise på.

COVID-19 UK

Masentia shows timely care

Over the past few weeks, we have closely followed the development and consequences of the spread of COVID-19 both here in Denmark and globally.

This requires an effort – and covers:

• Changed routines

• Timely care

• Need for everyone

• Preparedness

• Staffing

 

Changed routines

We have changed our daily working routines and are following the instructions of the authorities.

The company and all employees are doing their utmost to help the community fight the spread of COVID-19.

Timely Care

As a consequence of the continued development and spread, the time has come for us as a company to show timely care.

We have decided to take further action so that we can maintain our position in the Danish market when we are on the other side of the global health crisis. The decisive factor for this being possible is the retention of our most important resource, the employees - and the close relationships with our customers and suppliers. We need every man when the crisis is over.

Need for everyone

We choose to make use of the Danish government’s support schemes and send a larger number of employees home from April 1 - no one will be dismissed in this way. As mentioned, we need everyone.

Preparedness

A number of our technicians will still be prepared and ready so that we can continue to provide service and deliver machines, of course with a great focus on and respect to the fact that we do not expose our own or our customers’ employees to infection.

Staffing

Of course, all other functions will also be staffed, sales and handling of spare parts, consumables for spark and grinding - sales and consulting in connection with machine investment and the finance function. Please do not hesitate to get in touch with us - we are ready for technical and high-productivity solutions, so that we together can get safely through the challenges we face as companies and as a country.

We will, of course, continuously follow developments very closely and are ready to adapt immediately when the need arises.

We hope for your understanding of the way we have chosen to navigate through this international health crisis.

 

 
Kontaktpersoner

COVID-19

Johnny Windelborg

Area Sales Manager

Karsten Bechmann

Sales Director

Teddy Schultz

Sales Director/Coherent-ROFIN laser

John Nielsen

Area Sales Manager

Henrik Damgaard

Area Sales Manager

Thomas Fogh

Product Manager / Coherent-ROFIN laser

Lars Winther Sørensen

Product Manager / Grinding

Henning Sønnichsen

Product Manager EDM

Har du brug for hjælp?

menu